Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com

Tips for hvordan starte opp egen virksomhet

Nedenfor finner du tips og regler for hvordan starte din virksomhet som Bowen terapeut. For å kvalitetssikre informasjonen har vi fått innspill og hjelp av Økonomihuset i Tønsberg (2012). Deres første grunnleggende anbefaling er å gjøre et godt forarbeid. Dette kan være helt avgjørende for framdrift, suksess, og overlevelse.

1. Aller først må du velge selskapsform. Finn ut hvilken type virksomhet som passer deg best:

Hva du skal velge er avhengig av risiko og inntjening, og har konsekvenser for skatte-og avgiftsforhold og trygderettigheter. De tre mest vanlige selskapsformene er:

 • Enkeltpersonsforetak
 • Ansvarlig selskap (AS)
 • Aksjeselskap (NUF, som er en Norsk avdeling av et utenlandsk selskap, uten krav om egenkapital – Dette er ikke anbefalt av Økonomihuset i Tønsberg)

Mange bowenterapeuter foretrekker Enkeltmannsforetak, men du kan også velge AS eller NUF (utenlandsregistrert aksjeselskap. Hva som passer den enkelte vil være ulikt.

Det har blitt enklere å registrere AS og kravet til egenkapital har blitt betydelig lavere (kr 30 000,- mot 100 000,- tidligere). Fordelen med AS og NUF er blant annet at man da blir ansatt i sitt eget selskap med de fordeler det innebærer i fht folketrygden/rett på sykepenger osv, samt at man ikke blir personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs og man har mye gjeld knyttet til virksomheten. Mange vil allikevel velge enkeltmannsforetak da en bowenterapeut sjelden har stor gjeld knyttet til firmaet ( det er som regel ikke behov for å investere store beløp) og krav til regnskap/revisor er noe enklere ved enkeltmannsforetak enn ved AS eller NUF.

For å finne ut hva som passer deg og din fremtidige virksomhet best, gå inn på
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/ . Der vil du bli loset gjennom hele prosessen fra å velge type virksomhet, velge navn på virksomheten og til selve registreringen i Brønnøysundregisteret. Det er også linker til gjeldene lovverk samt link til steder du kan henvende deg for å få ytterligere hjelp/svar på spørsmål. Man kan også bestille en gratis etablererpakke som vil være til god hjelp.

Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret?

Alle enkeltpersonsforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. Ved registrering får man et organisasjonsnummer.

Alle som driver næringsvirksomhet må registrere seg i Foretaksregisteret. Grovt sagt gjelder plikten for foretak hvor ansvaret er begrenset (for eksempel aksjeselskaper) og for alle som driver næringsvirksomhetunntatt de fleste enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak har registreringsplikt i Foretaksregisteret bare hvis de driver varesalg («handel med innkjøpte varer») eller har mer enn fem ansatte. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg frivillig.

Pris for registrering (2012): Kr. 5 485,- for et AS, Kr. 2 193,- for enkeltpersonsforetak

En annen grunn for registrering i Foretaksregisteret er å få en viss beskyttelse av foretaksnavnet. Ved registrering i Enhetsregisteret er du ikke sikret mot at andre kan ta navnet ditt.

Hvor begynner du når du skal registrere deg?

Begynn med skjemaet: Samordnet registermelding direkte på Altinn. Forskjellige etater samarbeider om å utveksle opplysninger med hverandre etter registrering i Brønnøysundregistrene når du har meldt fra et sted. Dette gjelder Nav eller fylkesskattekontoret

Er du allerede registrert i Enhetsregisteret sier du i fra om det ved avkryssing i skjemaet

Firmaattest: Dette er en attest på at du er registrert i Foretaksregisteret.Denne får du tilsendt automatisk når du har registrert deg og hver gang du gjør endringer i Foretaksregisteret. Det stilles nå oftere krav til å fremlegge firmaattest. Du kan når som helst bestille ny attest fra Altinn, dette er gratis.

Dersom dette er første gang du starter egen virksomhet, vil vi råde deg til følgende; Etter at du har lest deg opp på ALTINN; ring rundt og spør om alt du lurer på. Kontakt ditt lokale skattekontor, bruk tlfnummere som er oppgitt på ALTINN og spør gjerne om det samme om igjen og om igjen dersom du har behov for det. Slik blir du litt klokere for hver gang, og det blir ikke så «skummelt» og starte egen virksomhet…. For det er egenlig ganske enkelt, bare man kommer i gang.
Bruk også andre bowenterapeuter og andre du kjenner som driver egen virksomhet til å rådføre deg med. Men som sagt; alt står veldig greit forklart i ALTINN

2. Hva skal ” barnet” hete? - Registrere web-adresse på virksomheten/firmanavnet

Så fort du har registrert virksomheten i Brønnøysund, kan du registrere navnet til virksomheten hos ett web-hotell slik at du får eneretten på navnet på internett. Brønnøysundregistrene har nettsidene: www.brreg.no/oppslag/enhet. Hvis du bare registrerer deg i Enhetsregisteret er det ingen som tar stilling til det navnet du velger å bruke på virksomheten din.

Hvem som helst kan registrere navnet «ditt» på nettet, så om du ønsker (nå eller en gang i fremtiden) å lage en egen web-side og/eller ha mailadresse ved bruk av navnet på virksomheten din, er det å anbefale og gjøre det så raskt som mulig etter registreringen i Brønnøysund. Er du riktig uheldig leser noen andre at du har startet en virksomhet (gjennom Brønnøysundregistrene) og registrerer ditt navn for så å kreve/tilby deg å kjøpe ditt navn tilbake.

Registreringen fungerer slik at man betaler en årlig leie til «web-hotellet» på kr 2-400,- for at de skal «holde av» navnet til deg, og la deg bruke det på nettet. One.com er ett eksempel på ett webhotell, der du registrerer navnet.

3. Registrering i Register for utøvere av alternativ behandling

Hva er Register for utøvere av alternativ behandling?

Registerordningen er underlagt Brønnøysundregistrene. Det er ingen generelle utdanningskrav for utøvere av alternativ behandling og ikke noe autorisasjonssystem som sikrer kvaliteten på utøvere som benevner seg «alternativ behandler». Registerordningen skal bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. I tillegg skal ordningen bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling. Helsedirektoratet har oversikt over godkjente alternative organisasjoner og godkjenner utøverorganisasjoner etter søknad.

For å stå i registret må man være medlem av en godkjent utøverorganisasjon (for eksempel Bowen Norge) og følge opp de krav utøverorganisasjonen stiller til medlemsskap . Bowen Norge har følgende krav til medlemmer som ønsker å registrere seg i Brønnøysund:

 1. Ha deltatt på repetisjon som beskrevet i våre vedteksters §24
 2. Være à jour med medlemskontingenten
 3. Ha gyldig ansvarsforsikring

Registerordningen er frivillig. Bowen Norge ser det som en fordel for den enkelte utøver å være registrert, da vi for klienter (og myndigheter) fremstår som mer seriøse utøverorganisasjon med som har visse krav til våre medlemmer i en til dels uoversiktlig «verden» av alternative behandlere.

Ved registrering i Register for utøvere av alternativ behandling er man fritatt for mva (fra og med 1. 1. 2009). Etter en 2-årig overgangsordning (dvs fra 1.1.2011) må alle som ikke står i dette alternativregister beregne mva for sine tjenester. Unntaket er for alle alternative behandlingstjenester som utøves av helsepersonell med autorisasjon. Ellers kan man tjene inntill kr 50 000,- (pr 1.1.2012) før man må betale merverdigavgift (mva) på behandlingene (som pr 01.01.12 er på 25%).

Mer informasjon om ny momsordning kan fås ved Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling : www.nifab.no

Hvordan søke om registrering i Register for utøvere av alternativ behandling?

Register for alternative behandlere finner du på www.brreg.no/registrering. Utfylt søknadsskjema, som inneholder informasjon om organisasjonsnummer og forsikring (evt. kopi av eksternt forsikringsbevis), sendes til leder i Bowen Norge. Lederen kontrollerer informasjonen, stempler skjema og sender det videre til Brønnøysund for registrering. Deretter mottar du en faktura fra Brønnøysundregisteret (ca kr 500,-) som betaling for registreringen.

4. Plikten til å tegne ansvarsforsikring.

Alternative behandlere som vil inn i den frivillige registerordningen i Brønnøysundregistrene må ha gyldig forsikring. Det er Brønnøysundregistrene som påser at gyldig forsikring foreligger hos den enkelte utøver av alternativ behandling.

I Bowen Norge sine forskrifter står det at man som bowenterapeut er pliktig til å tegne ansvarsforsikring:

 • 18 Ansvarsforsikring: «Alle medlemmer som utøver Bowenteknikken til inntekts ervervelse må tegne ansvarsforsikring, endringer i dette forholdet meldes til styret.»

Man kan velge om man vil benytte seg av avtalen Bowen Norge har med Gjensidige (pr 01.01.12 kr 350,- pr år) eller om man vil tegne forsikring på egen hånd. 

5. Klager på alternativ behandling – Statens helsetilsyns rolle

Alternativ behandling er regulert i lov om alternativ behandling av sykdom mv. Ifølge denne loven er det ingen offentlig instans som fører tilsyn med at virksomheten alternative behandlere driver, er forsvarlig. Det er heller ikke noe krav i loven om at slik virksomhet skal være forsvarlig.

Det er ikke etablert autorisasjonsordninger for alternative behandlere, og det er ikke fastsatt krav til utdanning før noen kan tilby alternativ behandling av sykdom. Dette betyr at Statens helsetilsyn ikke fører tilsyn med utøvere av alternativ behandling. De behandler derfor ikke klager som retter seg mot slik behandling.

Dette innebærer at pasienter som ønsker å benytte alternativ behandling, selv må bære risikoen når det gjelder valg av behandling, utfallet av denne, kostnader osv. Kilde: http://www.helsetilsynet.no

6. Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.

Lovverket er nokså strengt på hva vi kan tillate oss og bruke i markedsføringsøyemed. Vi har for eksempel ikke lov til å skrive at bowen har effekt på bestemte lidelser/sykdommer. Vi har heller ikke lov til å skrive/henvise til klienthistorier på web-sider.

Nærmer informasjon om markedsføring av alternative behandlingsmetoder kan du finne på følgende nettsteder:

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20031211-1501.html

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukerombudets-retningslinjer-markedsforing-alternativ-behandling

http://www.alternativ.no/Nyheter/forbrukerom.html

http://www.alternativ.no/Nyheter/pdfnyhet/markedsforing.pdf

Vær oppmerksom på at så snart du har registrert firma i Brønnøysund kommer du til å få mange telefoner (og mail) fra div firmaer som tilbyr deg markedsføring/oppføring på sine nettsider/telefonkataloger m.m. De er ofte nokså pågående og kommer med «spesialtilbud» du må svare på der og da… Noen ringer og gir inntrykk av å være klient i starten.. Vær klar over dette, og bestem deg på forhånd om du vil bruke penger på slik type markedsføring, og hvor mye du ev ønsker å bruke. Som privatperson har du angrefrist når du blir oppringt av selgere, men som næringsdrivende har du ikke det. Dersom du ikke får lov til å tenke over tilbudet en dag eller to, er vår erfaring at dette ikke er seriøse aktører i markedet…

7. Meldeplikten til datatilsynet ved skriving av journaler.

Etter helseregisterloven har vi som behandlingsansvarlige meldeplikt til datatilsyneti følgende situasjoner : a) Før behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler, og b) før opprettelse av manuelt personregister som inneholder sensitive personopplysninger. Mer informasjon finner du i linken til Datatilsynet.

8. Økonomi og regnskap

Vi anbefaler terapeutene å sette seg inn i gjeldene lovverk for den type virksomhet du har valgt å stifte, hva gjelder krav til regnskap osv. Alt som foreningen kommer med av råd på denne siden, er kun rådgivende og ikke til enhver tid oppdatert i forhold til endringer i regelverket (som stadig skjer). Det er derfor viktig at du selv gjør deg kjent med gjeldene lovverk da det er du selv som er ansvarlig for din virksomhet. Vi har også opplevd å få motstridende opplysninger om hva som er lov og ikke fra ulike skattekontorer, derfor kan det være et godt råd å innhente informasjon fra det skattekontoret du tilhører, og noter navn på saksbehandler i tilfelle du får behov for å verifisere opplysningene senere (evt be om info pr mail)

Dersom du overlater regnskapet til et regnskapsfirma, er vår erfaring at små firmaer (for eksempel ett som drives av en person nærmest fra «kjøkkenbordet») har de beste prisene og dekker ditt behov i stor grad. Pr 2011 bør det ikke koste mer enn 4-5000,- pr år og få ført regnskapet til en liten bowenklinikk. Avtal med regnskapsfører hvordan de vil ha bilag (regninger, fakturaer, kvitteringer på mottatt betaling) overlevert fra deg. Jo mer du gjør selv, jo billigere blir det for deg. Et godt råd er å sette alle bilag inn i en ringperm (etter dato med skilleark for hver måned).

Med litt regnskapserfaring/kunnskap kan du lett føre regnskapet selv (dersom din valgte selskapsform tillater det). Vær nøye med føringen, bruk kvitteringsblokk på mottatt beløp, og ha egen kasse/konto for innbetalinger.
Med Enkeltmannsforetak er det nyttig å opprette egen skattekonto, men ikke nødvendig. Argumentet for dette er blant annet ryddighet i forhold til skattemyndighetene. Mange som ikke har så stor omsetning velger å ikke opprette egen skattekonto fordi det er vanskelig å beregne inntekten/den varierer gjennom året/skattepengene blir låst på skattekontoen. Da kan de isteden for eksempel sette inn all inntekt på egen konto registrert på firmaet. Man kan få eget bankkort til den kontoen som benyttes til innkjøp til virksomheten, samt ta ut/overføre lønn. Bare pass på at det hele tiden står igjen nok penger til skatten som da betales gjennom selvangivelsen året etter. Det kan kreve en viss selvdisiplin å unngå å låne av avsatte midler til skatt.

Godt råd; ta vare på alt av kvitteringer fra utgifter du til bøker, kurs, lunsj i forbindelse med kurs osv i tilfelle du kan fradragsføre det på virksomheten din!

Nedenfor følger en mer trinnvis og detaljert informasjon om regnskap, faktura, kasse og moms fra Økonomihuset i Tønsberg (2012):

Regnskap

Er et system for registrering, vurdering, bearbeiding og analyse av økonomiske data for informasjon, styring og kontroll

Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave må følge Ligningsloven.

Enhver som driver handel og leverer omsetningsoppgave, må kjenne til/ og kunne Merverdiavgiftsloven

Bli kjent på Skatteetaten, gå inn på www.skatteetaten.no

Tips for regnskap

 • Lag budsjett- selv om pengene ikke strømmer inn ennå
 • Ut fra budsjett regn ut et antatt resultat. Da har du evalueringsmuligheter når det har gått noen mnd ut fra forretningsplanen din med tanke på endringer av kurs og nye veivalg.
 • Når penger begynner å komme inn, sett av penger til forskuddskatt
 • Forskuddskatt betales i 4 ganger i året. (Andre regler for AS)Tegn forsikring innenfor ditt arbeidsområde som kan sikre deg mot erstatningsansvar

Trenger jeg regnskapsfører?

Nei, du trenger kanskje ikke det de første årene!

De aller fleste må følge Bokføringsloven og der er det mye du må forholde deg til.

Jeg har valgt å bruke Skatteetatens næringsoppgave for kontoinndeling og kontonummer. Skjema 1175

Det gjør det lett når selvangivelsen skal skrives.

Søk opp www.skatteetaten.no

Søk opp skjemaer

Søk opp skjema Næringsoppgave 1

Du vil finne kontoene og kontonr du vil trenge på side 2 og 3

Hvem kan føre regnskaper for meg?

Autoriserte regnskapsførere, ansatte eller du selv:

 • Du kan velge å gjøre alt selv eller deler av regnskapsføringen og la regnskapsføreren gjøre det du ikke klarer.
 • Det finnes internett løsninger som gjør at du og regnskapsføreren kan bokføre i samme system så du har all historikk hos deg til enhver tid.
 • Men husk at hvis du ikke liker papirarbeid og synes regnskapsføring ikke er noe for deg, anbefaler jeg deg å sette det bort. Hvis ikke blir du sittende siste dagen før mva frist (hvis du må betale det) og da er det garantert noe som blir feil. Det å måtte rette opp i et regnskap tar ofte lengre tid enn å regnskapsføre alt selv for en som kan det.

Hva kan du forvente av en regnskapsfører

 • Du skal få regnskapsrapporter til avtalt tid.
 • De ansatte skal motta lønnslipper.
 • Regnskapsføreren skal gi deg beskjed hvis du legger noe i regnskapet som ikke kan være med som fradrag/inntekt.
 • Regnskapsføreren bør følge med på om du betaler nok forskuddskatt.
 • Regnskapsføreren bør si fra hvis du leverer bilag på en måte som gjør at regnskapsføreren bruker mer tid enn nødvendig.
 • Regnskapsføreren bør snakke et språk som du forstår.
 • Regnskapsføreren skal holde avtalte frister på skatt/aga/mva/selvangivelsen.

Hva kan en regnskapsfører forvente av deg;

 • Du må ha orden på bilagene du leverer.
 • Bilag du leverer må være relatert til næringen din. Er du i tvil så spør om du kan legge ved bilaget. Legg ikke private kostnader i regnskapet. Dette skaper ekstra arbeid for regnskapsføreren, og problemer for deg ved eventuelt et bokettersyn.
 • Du må levere bilag til avtalte tider. Legg inn huskelapp på mobilen eller noter deg andre steder når du har avtalt å levere bilag. Regnskapsføreren har mange kunder og klarer ikke å holde frister hvis alle leverer for sent.
 • Du må spørre så mange ganger du vil om samme ting.
 • Viktig at du sier i fra hvis du ikke forstår.

Hva koster en regnskapsfører;

 • Det er store prisforskjeller på regnskapsføring.
 • Sjekk ut pris når du skal velge regnskapsfører. Husk og spør om prisen på selvangivelsen da dette kan variere veldig.
 • Velg en regnskapsfører du har kjemi med. Be om at den som skal føre regnskapet ditt er med på et møte før du bestemmer deg for hvilket selskap du skal velge.
 • Still krav til regnskapsføreren ,men still også krav til deg selv om at denne delen av det administrativt arbeidet faktisk MÅ gjøres.

TIPS OM HVA DU BØR GJØRE:

Skaff deg en bankkonto for bedriften.

 • Du bør/må ha en egen bankkonto som gjelder bedriften.
 • Overfør ”runde” summer til deg selv når du trenger penger.
 • Belast ikke private regninger fra bedriftskontoen.
 • Bruk ikke bedriftskortet til private utgifter.
 • Lag egne bilag som du signerer når du tar ut eller setter inn penger i banken.
 • Har du AS kan du bare ta ut penger fra kontoen som lønn eller utbytte.
 • Husk å sette av penger til skatt og mva.
 • Alle pengene på kontoen kan ikke brukes
 • Start alltid firma med mye penger ( se på budsjettet) selv om du har et enkeltpersonforetak, for pengene ”flyr” fort.

Faktura

Utgående: Faktura fra deg til dine kunder

Inngående: Faktura du får fra dine leverandører

KAST ALDRI BILAG

 • En faktura er et forretningsdokument som stadfester et salg mellom en selger og kjøper og representerer din bedrift utad. En faktura er et verdidokument, hvor det stilles strenge krav til oppbevaring av disse.
 • Loven stiller krav til hvordan en faktura skal utformes.
 • Fakturaen skal inneholde bedriftens organisasjonsnummer samt bokstavene MVA dersom du er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Aksjeselskaper skal dessuten ha med teksten «Foretaksregisteret».
 • En faktura skal utstedes i minst to eksemplarer og selger skal oppbevare den ene.

Hva skal en faktura inneholde

 • Kjøpers navn og adresse og/eller organisasjonsnummer,
 • Selgers navn og adresse og organisasjonsnummer,
 • Dersom salget er inklusiv Merverdiavgift skal bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret
 • Hvilke varer eller tjenester som er levert
 • Fakturadato/ Dato for utstedelse.
 • Et fakturanummer.

Fakturanummeret skal være et nummer som er tildelt maskinelt med kontrollerbar sekvens eller som en forhåndsnummerering på trykte blanketter. Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er mulig å lage fakturaer i Word eller ved hjelp av enkle regneark (Excel). Man kan likevel lage fakturaen i Word eller Excel og deretter skrive ut på en forhåndsnummerert blankett.

Hva kan en faktura inneholde

 • Forfallsdato
 • Størrelse på evt. purregebyr
 • Størrelse på evt. rentesats hvis forfallsdato ikke overholdes
 • Selgers bankkontonummer
 • Selgers fulle kontaktinformasjon (telefon, telefaks, e-post osv)

Har du kontantomsetning skal du ha kasse.

Noen unntak :

Ambulerende virksomheter

Men ved kassebruk:

Daglige summeringsstrimler

Daglig kasseoppgjør og avstemming og signatur

MOMS/ MERVERDIAVGIFT

Hvis du driver handel med varer og mva-pliktige tjenester:

 • Du må selv sende inn beskjed til Skatt sør, eller ditt skattekontor og si fra at du har passert grensen på 50.000,- i omsetning på under en tidsperiode på 12 mnd.
 • Hvis du har store investeringer i oppstartsfasen så kan du forhåndsregistrere deg. Dette går ikke automatisk.
Faktura fra deg 100.000,-
MVA 25.000,-
Sum 125.000,-
Utg.faktura
På fakt du har sendt ut
25.000,-
Inng fakt
Beløp samlet for alle fakt du har fått inn til deg
45.000,-
Du får tilbake 20.000,-

Du kan velge om du vil betale mva hver termin ( Termin er normalt hver 2.mnd.) eller 1 gang i året hvis du har omsetning på inntil 1 mill. i året.

Det anbefalte er å betale mva hver termin.

Det er vanskelig å la være å bruke disse pengene…..

Husk at mva er penger!!!

Hva er viktig, hvordan forebygge tap

1.Må du selge på kreditt?

 1. Du må vite hvem kunden er!
 2. Kredittvurdering (større krav).
 3. Delbetaling.
 4. Nøyaktighet i avtaler og vilkår
 5. Riktig og fortløpende fakturering.
 6. Konsekvente og hyppige purrerutiner.
 7. Konsekvent oversendelse til inkasso gir høy løsningsgrad.

LÅN IKKE BORT PENGER TIL UKJENTE

Ulike inkassotiltak:

Påminnelser kan gjøres ved:

Brev – Mail – Telefon – Sms

Du kan ta ut forliksklage

Ved dom her unngår du foreldelse av krav ( 3år)

Ved dom i forliksrådet må du gå via Namsmannen for utlegg

Konkursbegjæring:

De fleste saker løses ofte før rettslig pågang

(kilde:Alektum)

 

Hent opp dokumentet som word under:
Tips for hvordan starte opp egen virksomhet