Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com

Foreningens vedtekter

Vedtekter for Bowen Norge

Organisasjonens navn er Bowen Norge og ble stiftet 30.04.01 i Lørenskog

§ 1 Formål

BOWEN NORGE er en interesseorganisasjon for de utøvere av Bowenteknikken som er medlemmer av denne organisasjonen.

 

BOWEN NORGE skal arbeide for;

                       – å gjøre Bowenteknikken kjent i Norge

                       – å fremme medlemmenes faglige utvikling

                       – å understøtte medlemmenes informasjonsarbeid og markedsføring, særlig på foreningens hjemmesider på internett: bowennorge.no.

                       – å videreutvikle samarbeidet medlemmene imellom

                       – å bidra til å unngå at det oppstår uheldig   konkurransesituasjoner  medlemmene imellom

§ 2 Organisatorisk tilknytning

BOWEN NORGE er en uavhengig og selvstendig medlemsorganisasjon for Bowenterapeuter i Norge

§ 3 Medlemskap

Ordinært medlemskap er åpent for alle utøvere av Bowenteknikken som er utdannet ved Bowen Therapy Academy of Australia (BTAA) eller ved College of Bowen Studies (CBS). Utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes av styret etter søknad. Innmeldingsskjema sendes inn sammen med en kopi av Bowen diploma of proficiency. Medlemskapet bekreftes av styret.

Medlemmet kan velge mellom aktivt eller passivt medlemskap:

Aktive:    – har egen praksis/klinikk og er oppdatert  i forhold til repetisjonskurs

  – står på terapeutlisten og på flygeblader som deles ut på messer etc

Passive: – har ikke egen praksis/klinikk

Studentmedlemskap: Kursinstruktør betaler medlemskap for studenter gjennom kursavgift til Bowen Norge. Studentmedlemskapet gjelder ut det året ordinært kurs avholdes.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer, aktive og passive, og studentmedlemmer har stemmerett. Kun ordinære medlemmer, aktive og passive, er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten både for aktivt og passivt medlemskap fastsettes av årsmøtet.

Kontingent skal betales forskuddsvis. Er ikke kontingenten betalt innen årets utgang opphører medlemskapet. For å søke nytt medlemskap må skyldig kontingent betales.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, er BOWEN NORGE sin høyeste myndighet

Styret innkaller til årsmøtet med 2 måneders varsel, direkte til medlemmene. Saker til årsmøtet sendes inn til styret senest 1 måned før årsmøtet. Sakspapirer fra styret til årsmøtet sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere gjester, for eksempel fagpersoner eller presse/media, etter forslag fra styret.
Årsmøtet er vedtaksført når minst 20 % av medlemmene møter. Hvis dette ikke skjer må minst 35 % av medlemmene ha sendt inn sine stemmesedler. Dersom dette ikke skjer innkaller styret til nytt ordinært årsmøte, men denne gangen med 1 måneds varsel. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det er mulig å avgi stemme ved valg pr. post etter nærmere retningslinjer.

Forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet kan ikke behandles med mindre årsmøtet godkjenner saken med 2/3 flertall. Andre saker kan fremmes på årsmøtet og godkjennes med alminnelig flertall, men slike saker må fremmes ved godkjenning av sakslisten.

§ 7 Ledelse av årsmøtet

Styret har ansvaret for å foreslå dirigent som velges av årsmøtet.

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt stemme.

Ved siste utsendelse før årsmøtet sender styret med stemmesedler som skal returneres pr. post eller mail hvis man ikke kan møte på årsmøtet. Dette fordi alle medlemmene skal gis anledning til å stemme. Stemmesedlene påføres fakturanummeret fra tilsendt medlemsfaktura, og tellekorpset krysser av mot nummerlisten under opptelling slik at ingen dobbeltstemmer kommer inn. Det lages stemmeseddel både for valg, vedtektsendringer og eventuelle saker som skal fremmes årsmøte. Stemmesedlene fra de som ikke kan møte sendes i konvolutt som merkes ”STEMME” til adressen i bunnteksten, og denne legges hos styret i egen mappe til åpning av tellekorpset på årsmøtet. De som møter på årsmøtet tar med seg stemmesedlene dit og leverer disse under avstemningene.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

1. Behandle årsberetningen.
2. Behandle revidert regnskap.
3. Behandle innkomne forslag
4. Godkjenne vedtekter
5. Vedta budsjett
6. Fastsette kontingenten for etterfølgende år.
7. Valg:

 • 7.1. Styret består av: 6 medlemmer
  – leder – velges for 2 år
  – nestleder – velges for 2 år
  – kasserer – velges for 2 år
  – 2 styremedlemmer – velges for 1 år
  – varamedlem – velges for 1 år

Styret konstituerer seg selv i forhold til arbeidsoppgaver.

 • 7.2. Revisor
  – Revisor – velges for 2 år
  – Revisors vararepresentant – velges for 1 år
 • 7.3. Etisk Råd består av 2 medlemmer:
  – 1 medlem – velges for 2 år
  – 1 medlem – velges for 1 år
 • 7.4. Valgkomité består av 2 medlemmer:
  – leder – velges for 2 år
  – 1 medlem – velges for 1 årDet sikres kontinuitet ved at valgene fordeles på følgende måte:

Leder, to styremedlemmer, revisor, samt 1 medlem til valgkomiteen er på valg samme år.
Kasserer/nestleder, 1 styremedlem, samt leder av valgkomiteen er på valg samme år.
Dersom valgte representanter fratrer sine verv meldes dette til styret.

§ 10 Valgkomiteen velges av Årsmøtet.

Valgkomiteen innstiller til; styret, revisor, Etisk Råd og valgkomité. Varamedlem til valgkomiteen har møterett, og stemmerett ved forfall.

§ 11 Etisk Råd

Etisk Råd er et uavhengig utvalg som velges og svarer for årsmøtet. Det fungerer som rådgiver for medlemmer og for styret i saker vedrørende brudd på vedtekter og/eller etiske regler. I utvalget kan det være en ekstern person som ikke er medlem av Bowen Norge.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 1 måneds varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

BOWEN NORGE ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

1. Styrets oppgaver og ansvar:

 • 1.1. Iverksette årsmøtets vedtak.
 • 1.2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • 1.3. Ha ansvaret for Bowen Norge sin økonomi i henhold til god regnskapsskikk.

2. Styrets arbeid:

 • 2.1. Styret avholder møter minimum 4 ganger pr. år eller når et flertall av styremedlemmene ber om det.
 • 2.2. Styrets leder kan innkalle til møter etter behov utover dette.
 • 2.3. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Varamedlem til styret har møterett, og stemmerett ved forfall.
 • 2.4. Ved vedtektsbrudd skal styret forholde seg som beskrevet i egen paragraf.

3. Styrets kompensasjon:

 • 3.1.Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sitt arbeid, kun kompensasjon for faktiske utgifter. Kompensasjon av tillitsvalgtes utgifter skal fremgå som egne poster i budsjett og regnskap. Styrets medlemmer betaler ½ medlemskontingent.

§ 14 Regnskap og revisjon

Styret har ansvar for å føre regnskap som følger kalenderåret og godkjennes på årsmøtet.
Før årsmøtet revideres regnskapet av valgt revisor.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Godkjenning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Bowen Norge kan bare behandles på foreningens årsmøte. For å vedta oppløsning må man ha ¾ flertall. For gjennomføring av oppløsning må vedtaket gjentas på ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall innen et år.

Disposisjon av foreningens økonomiske midler behandles også ved forslag om oppløsning.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Bowen Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.

§ 17 Etiske regler

Medlemmene plikter å følge foreningens etiske regler.

§ 18 Ansvarsforsikring

Alle medlemmer som utøver Bowenteknikken til inntekts ervervelse må tegne ansvarsforsikring, endringer i dette forholdet meldes til styret.

§ 19 Kursvirksomhet

Bowen Norge kan invitere godkjente instruktører til å arrangere kurs i Norge.

Alle kursinstruktører som utfører grunnopplæring må være godkjent av BTAA (The Bowen Therapy Academy of Australia) eller ECBS (European College of Bowen Studies).

Alle kursinstruktører må informere Bowen Norge om hvor og når kurs avholdes, og hvem som deltar.

Kursinstruktører må inngå avtale med styret vedrørende godtgjørelse dersom det benyttes logo, hjemmeside eller annen tilknytning til Bowen Norge i forbindelse med markedsføring av kurs.

§ 20 Vedtektsbrudd

Brudd på vedtekter og/eller etiske regler kan føre til reaksjoner.

Styret kan suspendere medlemmer inntil ekstraordinært årsmøte etter at saken er behandlet i samråd med Etisk Råd. Grunnlag for suspensjon er alvorlige brudd på foreningens vedtekter og etiske regler. Medlemmet har rett til å legge fram sin sak skriftlig og/eller muntlig og kan møte med foresatt.

Reaksjoner utover 1 år fremmes til årsmøtet. Det er kun årsmøtet som har myndighet til å foreta eksklusjon av medlemmer på bakgrunn av innstilling fra styret og Etisk Råd. Eksklusjon kan kun vedtas av årsmøtet etter at styret har foretatt reaksjoner. Eksklusjon må vedtas med 2/3 flertall og medlemmet gis anledning til å søke gjeninntakelse etter avtalt tid.

Suspensjon kan ankes til ekstraordinært årsmøte, som må avholdes innen 3 måneder, eller ordinært årsmøte.

§ 21 Utmelding

Utmelding av Bowen Norge skal skje skriftlig

§ 22 Foreningens hjemmeside – www.bowennorge.no

For å kunne stå som terapeut på hjemmesiden må terapeutene tilfredsstille følgende krav i tillegg til å ha bestått eksamen i Bowen Teknikken som er godkjent av Bowen Norge;

1. Ha deltatt på repetisjon som beskrevet §24
2. Være à jour med medlemskontingent
3. Ha gyldig ansvarsforsikring

§ 23 Krav til medlem som ønsker registrering i registerordningen i Brønnøysund

For å kunne registrere seg i den frivillige registerordningen i Brønnøysund må terapeutene tilfredsstille følende krav i tillegg til å ha bestått eksamen i Bowen Teknikken som er godkjent av Bowen Norge;

1. Ha gjennomført førstehjelpskurs som tilfredsstiller Bowen Norges krav
2. Ha deltatt på repetisjon som beskrevet i § 24
3. Være à jour med medlemskontingent
4. Ha gyldig ansvarsforsikring

§ 24 Kvalitetssikring: - frekvens på repetisjonskurs og deltakelse på ”workshop”

Terapeutene må ha obligatorisk repetisjonskurs hvert år i de (3) påfølgende år etter endt utdannelse og betegnes da som ”junior” terapeuter,

Deretter regnes man som ”senior” terapeut, og for å sikre kontinuerlig faglig utvikling må man ha obligatorisk repetisjonskurs hvert tredje år. Det er selvsagt frivillig å delta på repetisjonskurs hvert år.

”Workshops” er for praktiserende terapeuter som er godt kjent med grunnprosedyrene. Derfor er betingelsene for deltakelse på disse:

– ”Junior” terapeuter som har deltatt på repetisjonskurs samme året
– ”Senior” terapeuter som er à jour med repetisjonsprogrammet.

Dato revidert: 01.03.2020

Dato revidert: 18.03.2011

Vedlegg:
Reviderte vedtekter 18.03.2011.doc

Vedtekter for Bowen Norge 01.03.2020 (1)